Добре дошли в www.smartderm.bg („Уебсайтът“)

Защитата на лични данни е от изключително значение за “Джи Глобал Консулт” ЕООД („Администраторът“). Ние искаме процесът по обработване на вашите данни да бъде напълно открит и прозрачен за вас. Възможно е да посещавате Уебсайтът без да обработваме вашите лични данни, но в някой случай, например когато използвате нашите корпоративни онлайн услуги или специални функционалности на Уебсайтът, извършваме конкретно обработване на ваши данни, за да улесним и изпълним желаните услуги. Ако преценим, че нямаме правно основание за обработване на определени категории данни, ние ще потърсим вашето изрично съгласие за тяхното обработване.

Като администратор на лични данни, “Джи Глобал Консулт” ЕООД е внедрило множество технически и организационни мерки за осигуряване висока защита на личните данни, обработвани чрез Уебсайтът. Въпреки това, получаването на информация по интернет по принцип крие по-високи рискове, така че не може да гарантираме абсолютна защита. По тази причина, всеки субект на данни има свободата да ни предостави информация чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

ДЕФИНИЦИИ

 1. Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

 1. Субект на данни

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 1. Обработване

Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

 1. Ограничаване на обработването

Маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.

 1. Профилиране

Всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

 1. Псевдонимизация

Обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

 1. Администратор

Администратор на лични данни означава организацията, която определя целите и средствата за обработването на Лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от закона, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат предвидени от закона.

 1. Обработващ

Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, което обработва Лични данни от името на администратора.

 1. Получател

Получател може да бъде физическо или юридическо лице, включително служител на Администратора, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват Личните данни, независимо дали е трета страна или не.

 1. Трета страна

Трета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 1. Съгласие

Всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени

Принципи, които спазваме при обработка на вашите данни

“Джи Глобал Консулт” ЕООД в качеството си на администратор на вашите данни, както и всички негови служители и трети лица, на които “Джи Глобал Консулт” ЕООД е възложило работа по бизнес процеси, свързани с Лични данни, следва да обработват Личните данни, следвайки следните принципи:

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Ние обработваме Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и предоставяйки ви яснота относно извършваните процеси по обработка

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

Всяко обработване на Лични данни има конкретни законосъобразни цели и тези цели са предварително указани на субектите на данни при събирането на техните Лични данни. Личните данни не се събират за неопределени цели.

Не допускаме по-нататъшно използване на Лични данни за други цели, които не са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани;

СВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ДО МИНИМУМ

Събираме и обработваме само личните данни, които са необходими за изпълнение на съответната цел;

ТОЧНОСТ НА ДАННИ

Полагаме усилия да поддържаме вашите лични данни точни и актуални, а ако не – предоставяме възможност да бъдат коригирани в кратки срокове;

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕТО

Съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които са събрани;

ЦЯЛОСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително, но не само, осигуряване на защита срещу неразрешено или незаконно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане;

ОТЧЕТНОСТ

Въвели сме процедури, които да осигурят възможност да докажем спазване на принципите, изброени по-горе, всички правила съгласно тази политика за поверителност, както и всички задължителни разпоредби на приложимото законодателство.

Кой носи отговорност за личните ви данни?

Администратор на лични данни е Джи Глобал Консулт ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 205368990, със седалище и адрес на управление: Кърджали, бул. Бенковски 5, управлявано от Йорданка Господинова.

Кой е органът към когото може да подадете жалба?

Ако смятате, че обработваме Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни. Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2; тел: 02/915 35 18; 02/915 35 15: имейл адрес: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg

Бисквитки

Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на „бисквитките“. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения.

Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“. Много бисквитки съдържат така наречения уникален идентификатор на „бисквитката“. Тя се състои от ред знаци, чрез които вашият браузър може да бъде идентифициран измежду многото други интернет браузъри. По този начин интернет страници и сървъри може да разпознаят вашия браузър и да адаптират съдържанието си спрямо вашите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникалния номер.

Чрез използването на „бисквитки“ “Джи Глобал Консулт” ЕООД може да предостави на своите потребители съдържание отговарящо на техните интереси.

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

Можете по всяко време да деактивирате използването на „бисквитките“ на Уебсайтът чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да се откажете окончателно от създаването на „бисквитки“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако деактивирате настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на Уебсайтът могат да бъдат напълно използваеми.

Каква информация събираме автоматично при посещение на Уебсайта

Когато посещавате Уебсайтът ние обработваме следните категории данни:

 1. Видът и версията на уеб браузъра
 2. Операционната система, която използвате
 3. Уебсайта, чрез който сте стигнали до наша страница
 4. Дата и час на посещение
 5. IP адрес
 6. Конкретните действия, които сте предприели, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на Уебсайта
 7. Доставчика на интернет услуги, който използвате
 8. Друга подобна информация, която може да бъде използвана, в случай на информационна атака върху нашите системи

При използването на тези общи данни “Джи Глобал Консулт” ЕООД не извършва профилиране и не използва събраната информация за идентификация на субекта на данните. Тези данни се обработва за целите на:

 • коректно предоставяне съдържанието на Уебсайта
 • оптимизиране съдържанието на Уебсайта, както и рекламата му
 • поддържане на нашите информационни системи и уеб технологии
 • предоставяне на правоприлагащите органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака.

Следователно “Джи Глобал Консулт” ЕООД анализира анонимно събрана и статистическа информация с цел да повиши нивото на защита и сигурността и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработва.

Анонимните данни намиращи се на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данни.

Лични данни, които събираме чрез контакт-формата на Уебсайта

Както много уебсайтове, ние също използваме контакт-форма, която е разположена в различни страници на Уебсайта.

Всеки път, когато ни изпращате съобщение чрез контакт-формата, вие споделяте следните лични данни: имена, имейл, телефон. В определени случай, съобщението може да съдържа и други данни, представляващи лична информация. Тези данни се обработват от “Джи Глобал Консулт” ЕООД за целите на осъществяване на комуникация с лицето за контакт; изпращане на оферта; за действия свързани със сключването на договор за консултантски услуги.

Данните, които ни изпращате се съхраняват от доставчика на услугата електронна поща, на техен сървър, който се намира в Република България.

Лични данни, които събираме чрез нашия онлайн-бюлетин

“Джи Глобал Консулт” ЕООД предоставя възможност на посетителите на Уебсайта да се абонират за получаването на новини, събития и специални бизнес предложения чрез електронен бюлетин, който се изпраща нерегулярно на предоставения от потребителя имейл адрес.

Когато се регистрирате за нашия онлайн-бюлетин, вие споделяте следните лични данни: имена и имейл. Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани единствено за изпращане на нашия бюлетин.

По време на регистрацията ние съхраняваме и IP адреса на операционната система, определен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията.

Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с имейл адреса на субекта на данните в по-късен момент и следователно служи за правна защита на Администратора.

В допълнение, Администраторът може да използва събраните чрез електронния бюлетин лични данни за целите на директния маркетинг. Основанието за това използване е легитимен интерес на Администратора.

Ако не желаете да получавате в бъдеще рекламни съобщения, във всеки имейл се намира връзка, която ви предоставя възможност да възразите срещу съответното обработване и да не получавате съобщения за в бъдеще. Също така, може да се отпишете от получаването на имейл съобщения по всяко време като изпратите съобщение до info@smartderm.bg

Проследяване на онлайн-бюлетина

Нашият онлайн-бюлетин съдържа така наречения „Проследяващ пиксел“.

За какво служи „Проследяващият пиксел“?

Този инструмент се използва, за да можем да анализираме по-добре успеха на нашите имейл кампании, оптимизираме съдържанието, което ви предоставяме и получим статистическа информация за броя на изпратените/получени имейли.

Проследяващият пиксел ни показва датата и часа на отваряне на имейл съобщението и връзките, в имейла, които сте отворили.

Когато се отпишете от получаването на бъдещи имейл съобщения, информацията, която Проследяващият пиксел предоставя за вас, се изтрива автоматично.

Разпоредби за защита на данните относно приложението и използването на Facebook

На този уебсайт Администраторът използва интегрирани приставки на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит, както и да даде възможност на потребителите да предоставят лична или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социалната мрежа да създават свои профили, да качват снимки и да създават приятелства.

Адресът на компанията Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако потребител на Facebook е локализиран извън Съединените щати или Канада, администратор е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин, Ирландия.

При всяко посещение на една от страниците на Уебсайтът, който се управлява от “Джи Глобал Консулт” ЕООД и в който са интегрирани Facebook plug-ins (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната система на субекта на данни автоматично се подканва да изтегли съответните Facebook приставки от Facebook. Преглед на всички приставки, които Facebook предоставя може да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook получава информация за страниците на Уебсайтът, които са посетени от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в своя Facebook профил, Facebook идентифицира всяко посещение на потребителя към Уебсайтът, времето, което е прекарал, страниците, които е посетил. Тази информация се събира чрез приставките на Facebook и се асоциира със съответния Facebook профил на субекта на данните.

Ако такова предаване на информация между Уебсайтът и Facebook е нежелателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати това чрез излизане от своя Facebook профил, преди да посети Уебсайтът.

Ръководството за защита на данни, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични данни от Facebook. В допълнение, в него може да намерите информация за възможностите за настройка на поверителността, които Facebook осигурява за защита на вашите лични данни. Освен това са налични различни опции за конфигуриране, които позволяват да се премахне трансфера на данни към Facebook.

Какви са вашите права?

Право на информация и достъп
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на коригиране

При спазване на принципите за точност на данните, имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване (“да бъдете забравени”)

Имате право да поискате от “Джи Глобал Консулт” ЕООД да изтрие всички лични данни, без ненужно забавяне, когато:

 • данните вече не са необходими за първоначалната цел на обработването – (и няма нова законна цел)
 • обработването на данните не отговаря на критериите за законосъобразност
 • когато получим обосновано възражение или оттегляне на съгласие срещу съответното обработване

Право на преносимост

Когато “Джи Глобал Консулт” ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни извършвано въз основа на легитимния интерес на Администраторът. Последният няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право да оттеглите даденото съгласие

Имате право да оттеглите своето съгласие по всяко време и толкова лесно, колкото лесно сте го предоставили, когато обработването се основава на съгласие и “Джи Глобал Консулт” ЕООД няма друго правно основание за съответното обработване.

За такова обработването на данни трябва да се счита, че предоставеното от Вас съгласие е обратимо решение.

Ако оттеглите Вашето съгласие, всички операции по обработването на данни, които се основават на предоставеното съгласие и са извършени преди оттеглянето му – и в съответствие с принципите за защита на данни – остават законосъобразни.

Право да възразите срещу директен маркетинг

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да се откажете от директния маркетинг:

 • ако получавате съобщения по електронната поща, може да използвате поставената във всеки имейл връзка за отписване от получаване на бъдещи електронни съобщения.
 • ако член на екипа на “Джи Глобал Консулт” ЕООД се свърже с вас по телефон, за да ви предложи наши услуги или продукти, може да направите устно възражение срещу получаването на бъдещи обаждания от “Джи Глобал Консулт” ЕООД. Вашето искане ще бъде документирано в нарочен регистър и няма да ви безпокоим за напред.

 

Право на ограничaване на обработването

Имате право да поискате “Джи Глобал Консулт” ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, “Джи Глобал Консулт” ЕООД трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на Администраторът, последният ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.

  • aко обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
 • ако “Джи Глобал Консулт” ЕООД вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да упражните Вашите права?

За нас защитата на лични данни е от първостепенно значение, поради което имаме готовност по всяко време да обработим вашите заявки във връзка с горепосочените права. Може да упражните горепосочените права на info@smartderm.bg, като ни изпратите сканирано копие на вашето искане, съдържащо следната информация:

 • име, адрес и други данни, които ще ни помогнат да ви идентифицираме
 • описание на искането
 • подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.

Ние ще прегледаме подадената заявка и ще върнем отговор на предоставената от Вас електронна поща в рамките на един месец от подаване на заявката.

Актуализиране на Политиката за поверителност

Възможно е настоящата Политика за поверителност бъде актуализирана в бъдеще. Новата политика ще бъде публикувана на този уеб сайт и ще указва датата, на която сме я актуализирали. Тя ще бъде в сила от датата на публикуване на Уебсайтът. Поради това е препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на Уебсайтът след публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.